Ogłoszenia


INFORMACJA O DOWOZACH W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOWACH

Autobus I

- 8:45 Białykał

- 8:50 SP Sowy

- Kościół Pakosław

Autobus II

- 8:30 Osiek (P.Rotman), Pomocno, Zaorle, Sowy (daleko od szkoły),Pakosław

-8:55 Zielony Dąb, Osiek (P.Tomczak), Osiek (Jelinowscy), Pakosław

Uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego godz. 9:15,

następnie przewóz dzieci do Szkoły w Sowach na uroczysty apel.

 

 

 


REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
W AUTOBUSIE SZKOLNYM
Postanowienia ogólne regulaminu

        Oczekując na przyjazd autobusu szkolnego, uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób niezagrażający jego
i innym.

1.Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu i wysiadają z autobusu tylko w miejscu

   wyznaczonym

2. Podczas wsiadania do autobusu, uczeń zobowiązany jest zachować szczególną          
     ostrożność.
 3. Po wejściu do autobusu, uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce siedzące.
 4. Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu, oraz
     przemieszczanie się w autobusie.
 5. Podczas przewozu autobusowego uczniowie mają zapewnioną opiekę.
 6. Opiekę nad uczniem dowożonym opiekunka przejmuje w chwili wejścia ucznia
   do autobusu szkolnego.

7. Niewłaściwe zachowanie uczniów w autobusie może skutkować jego zatrzymaniem aż  

   do chwili, kiedy uczniowie nie zmienią swego postępowania.

        Do obowiązków opiekunki dzieci należy:

  • dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie wsiadania do autobusu szkolnego,
  • dbanie o bezpieczne wysiadanie uczniów z autobusu szkolnego,
  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniom w czasie jazdy,
  • współpraca z dyrektorami szkół i wychowawcami w zakresie organizacji dowozu.

Obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów

        1.  Dziecko w wieku do 7 lat przyprowadza na przystanek autobusowy rodzic lub pełnoletni
           członek rodziny i czeka z nim aż do czasu wejścia dziecka do autobusu szkolnego.
        2. Dziecko w wieku do lat 7 odbierane jest z autobusu szkolnego na przystanku przez
           rodzica lub pełnoletniego członka rodziny.
        3. Od momentu opuszczenia przez dziecko autobusu odpowiedzialność za jego
           bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub pełnoletni członkowie rodziny, lub prawni opiekunowie.      
       4. Dowożone dzieci oczekujące na autobus mają w szkole zapewnioną opiekę nauczyciela
           dyżurującego.

Zasady zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

       W autobusie uczniowie zobowiązani są do:

       1. słuchania poleceń opiekunki w autobusie szkolnym,
       2.zajęcia wskazanego miejsca w autobusie,
       3. kulturalnego zachowania się,
       4. dbania o porządek i czystość,
       5. o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczeń informuje kierowcę autobusu lub
         opiekunkę
.emu lub innych należy powiadomić opiekunkę.

      Uczniom w autobusie szkolnym nie wolno:

        1. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekunki,
        2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, chodzić po autobusie w czasie jazdy,
        3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, używać
           wulgarnego słownictwa, bić i popychać kolegów,
        4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
        5. zaśmiecać pojazdu,
        6. niszczyć wyposażenia,
        7.opuszczać miejsc przed zatrzymaniem autobusu,
        8. włączać głośno muzyki z telefonów komórkowych.

      W przypadku naruszania „Regulaminu dla uczniów dowożonych” stosuje się kary:

  1. powiadomienie wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
  2.  zaproszenie rodziców na rozmowę do szkoły,
  3.  ustne napomnienie przez opiekunki,
  4.  rozmowa z Dyrektorem szkoły,
  5. obniżenie oceny z zachowania.

Regulamin obowiązuje od 12 listopada 2015 r.