Ogłoszenia

Zmienia się plan lekcji  (m.in. w czwartek uczniowie w Sowach kończą lekcje godzinę wcześniej). 

HARMONOGRAM KURSÓW AUTOBUSÓW W CZASIE RKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
(26 – 28 LUTEGO 2018 R.)

Dowóz na rekolekcje:

 • Autobus nr 1 pierwszy kurs o godz. 7:20 – Zielony Dąb – Osiek III – Osiek II – Pakosław (szkoła); drugi kurs o godz. 7:40 – Białykał – Sowy (szkoła) – Pakosław (szkoła);
 • Autobus nr 2 kurs o godz. 7:20 – Osik I – Pomocno – Zaorle – Sowy (od strony Zaorla) – Pakosław (szkoła).

Odwóz z rekolekcji:

 • Autobus nr 1 pierwszy kurs o godz. 10:45 – Pakosław – Osiek II – Osiek III – Zielony Dąb – Pakosław; drugi kurs godz. 11:00 – Pakosław – Sowy Szkoła – Białykał – Pakosław;
 • Autobus nr 2 kurs o godz. 10:45 – Osiek I – Pomocno – Zaorle – Sowy – Pakosław.

W CZASIE REKOLEKCJI WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWACH MAJĄ SPOTKANIA W PAKOSŁAWIU (W SZKOLE I W KOŚCIELE)

Plan Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej w Sowach Klasy I – IVA Termin: 26-28 luty 2018r.

Temat: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Poniedziałek

I-IVA

8.00-8.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Poniedziałek

I-II

9.00-9.45

Spotkanie w szkole -film

Katechetka

Szkoła

Poniedziałek

III        

9.00-9.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Poniedziałek

IVA

9.00-9.45

Spotkanie w szkole - katecheza

Katechetka

Szkoła

Poniedziałek

I-IVA

10.00-10.45

Droga Krzyżowa

Bracia z nowicjatu i dzieci

Kościół

 

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Wtorek

I-IVA

8.00-8.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Wtorek

I-II

9.00-9.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Wtorek

III        

9.00-9.45

Spotkanie w szkole - katecheza

Katechetka

Szkoła

Wtorek

IVA

9.00-9.45

Spotkanie w szkole - film

Katechetka

Szkoła

Wtorek

I-IVA

10.00-10.45

Spowiedź święta i adoracja Najświętszego Sakramentu

Kapłani i bracia

Kościół

 

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Środa

I-IVA

8.00-8.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Środa

I-II

9.00-9.45

Spotkanie w szkole -film

Katechetka

Szkoła

Środa

III        

9.00-9.45

Spotkanie w szkole - katecheza

Katechetka

Szkoła

Środa

IVA

9.00-9.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Środa

I-IVA

10.00-10.45

Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

Rekolekcjonista

Kościół

 

Plan Rekolekcji Wielkopostnych w Szkole Podstawowej w Sowach Klasy IVB- VII Termin: 26-28 luty 2018r.

Temat: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Poniedziałek

IVB- V

8.00-8.45

Święty Stanisław Kostka - film

Katechetka

Szkoła

Poniedziałek

VI

8.00-8.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Poniedziałek

VII        

8.00-8.45

Święty Stanisław Kostka - film

Katechetka

Szkoła

Poniedziałek

IVB-VII

9.00-9.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Poniedziałek

IVB - VII

10.00-10.45

Droga Krzyżowa

Bracia z nowicjatu i dzieci

Kościół

 

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Wtorek

IVB-V

8.00-8.45

Spotkanie w szkole: Dary i owoce Ducha Świętego

Katechetka

Szkoła

Wtorek

VI

8.00-8.45

Spotkanie w szkole: Dary i owoce Ducha Świętego

Katechetka

Szkoła

Wtorek

VII        

8.00-8.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Wtorek

IVB-VII

9.00-9.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Wtorek

IVB-VII

10.0- 10.45

Spowiedź święta i adoracja Najświętszego Sakramentu

Kapłani i bracia

Kościół

 

Dzień

Klasa

Godzina

Tematyka

Prowadzący

Miejsce

Środa

IVB-V

8.00-8.45

Spotkanie ewangelizacyjne

Bracia z nowicjatu

Szkoła

Środa

VI

8.00-8.45

Święty Stanisław Kostka - film

Katechetka

Szkoła

Środa

VII      

8.00-8.45

Spotkanie w szkole: Dary i owoce Ducha Świętego

Katechetka

Szkoła

Środa

IVB-VII

9.00-9.45

Nauka rekolekcyjna

Rekolekcjonista

Kościół

Środa

IVB-VII

10.00-10.45

Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

Rekolekcjonista

Kościół

 


 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
W AUTOBUSIE SZKOLNYM
Postanowienia ogólne regulaminu

        Oczekując na przyjazd autobusu szkolnego, uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób niezagrażający jego
i innym.

1.Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu i wysiadają z autobusu tylko w miejscu

   wyznaczonym

2. Podczas wsiadania do autobusu, uczeń zobowiązany jest zachować szczególną          
     ostrożność.
 3. Po wejściu do autobusu, uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce siedzące.
 4. Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu, oraz
     przemieszczanie się w autobusie.
 5. Podczas przewozu autobusowego uczniowie mają zapewnioną opiekę.
 6. Opiekę nad uczniem dowożonym opiekunka przejmuje w chwili wejścia ucznia
   do autobusu szkolnego.

7. Niewłaściwe zachowanie uczniów w autobusie może skutkować jego zatrzymaniem aż  

   do chwili, kiedy uczniowie nie zmienią swego postępowania.

        Do obowiązków opiekunki dzieci należy:

 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie wsiadania do autobusu szkolnego,
 • dbanie o bezpieczne wysiadanie uczniów z autobusu szkolnego,
 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczniom w czasie jazdy,
 • współpraca z dyrektorami szkół i wychowawcami w zakresie organizacji dowozu.

Obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów

        1.  Dziecko w wieku do 7 lat przyprowadza na przystanek autobusowy rodzic lub pełnoletni
           członek rodziny i czeka z nim aż do czasu wejścia dziecka do autobusu szkolnego.
        2. Dziecko w wieku do lat 7 odbierane jest z autobusu szkolnego na przystanku przez
           rodzica lub pełnoletniego członka rodziny.
        3. Od momentu opuszczenia przez dziecko autobusu odpowiedzialność za jego
           bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub pełnoletni członkowie rodziny, lub prawni opiekunowie.      
       4. Dowożone dzieci oczekujące na autobus mają w szkole zapewnioną opiekę nauczyciela
           dyżurującego.

Zasady zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

       W autobusie uczniowie zobowiązani są do:

       1. słuchania poleceń opiekunki w autobusie szkolnym,
       2.zajęcia wskazanego miejsca w autobusie,
       3. kulturalnego zachowania się,
       4. dbania o porządek i czystość,
       5. o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczeń informuje kierowcę autobusu lub
         opiekunkę
.emu lub innych należy powiadomić opiekunkę.

      Uczniom w autobusie szkolnym nie wolno:

        1. wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekunki,
        2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, chodzić po autobusie w czasie jazdy,
        3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, używać
           wulgarnego słownictwa, bić i popychać kolegów,
        4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
        5. zaśmiecać pojazdu,
        6. niszczyć wyposażenia,
        7.opuszczać miejsc przed zatrzymaniem autobusu,
        8. włączać głośno muzyki z telefonów komórkowych.

      W przypadku naruszania „Regulaminu dla uczniów dowożonych” stosuje się kary:

 1. powiadomienie wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
 2.  zaproszenie rodziców na rozmowę do szkoły,
 3.  ustne napomnienie przez opiekunki,
 4.  rozmowa z Dyrektorem szkoły,
 5. obniżenie oceny z zachowania.

Regulamin obowiązuje od 12 listopada 2015 r.